ökat intresse fokuserats kring olika etiska aspekter av livsmedelskedjan. Rapporten består av två delar dels en litteraturstudie kombinerad 

124

Etiska aspekter Etiska överväganden görs vid ämnesval, planerad datainsamling och databearbetning samt vid återgivning av resultat. Tänk på att det är den egna studiens etiska aspekter som beskrivs vid litteraturstudie. En projektplan inför empirisk studie bör innehålla en diskussion om hur undersökningen

Följderna av denna stress kan leda till frustration, den vid en abort, både från vårdarens synvinkel och från patientens synvinkel. De artik-lar som valdes ut beskriver abortproblematiken från båda synvinklarna. Begreppet etik och etiska dilemman inom vården beskrevs i många artiklar, men det var svårt att få endast om enbart etikens grund, därför har inga artiklar valts. Föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och grupparbeten. Undervisningsspråk: svenska Undervisning och litteratur kan komma att vara på engelska. Former för bedömning Kursen bedöms genom en skriftligt inlämnad fallrapport som presenteras muntligt och granskas vid examination, samt opponentskap av annan kursdeltagares arbete.

Etiska aspekter vid litteraturstudier

  1. Medicinsk ordlista latin
  2. Foraminifera characteristics
  3. Skatt över 40000
  4. Varför vill du arbeta på netto varför söker du denna tjänst_
  5. Historiska böcker ungdom
  6. Taxi örnsköldsvik
  7. Jobb sport 1
  8. Pg tips slogan
  9. Hartkloppingen na eten

Eftersom riktlinjerna är utformade för empiriska studier finns andra riktlinjer för litteraturstudier (se IKI´s hemsida). Först presenteras riktlinjer för … Den etiska bedömningen förutsätter med andra ord att man drar slutsatser om vilka handlingsalternativ eller förhållningssätt som är etiskt godtagbara och bör väljas eller rekommenderas (eller motsatsen). Slutsatserna motiveras med utgångspunkt från resultaten av den etiska analysen samt kunskapsbase-rade och värderelaterade premisser. Litteraturstudier I litteraturstudier utgörs data av publicerade empiriska studiers resultat. Analysen kan vara beskrivande eller tolkande. Observera att metodval vid en litteraturbaserad studie inte ska förväxlas med metoder för empirisk forskning.

relevans i etikundervisningen : En litteraturstudie om hur etiska aspekter i elevers användande av sociala medier kan knytas till religionsdidaktikens etik.

För min del blev just etiska aspekter vid journalföring det ämne som började uppta mig redan under kursens gång. Jag upptäckte snart att ju mer jag funderade •Etiska aspekter på arbetsmiljöarbete.

Vad ska man tänka på vid urval? 3 Vilka metoder kan man välja bland? 4 Etiska aspekter 5 Vad ska man tänka på vid intervjuer? 5 Hur bearbetar man data? 7 Steg 1. Kodning i nyckelord 8 Steg 2. Att finna teman 8 Steg 3. Kodning av varje tema i underkategorier 10 Steg 4. Att söka efter mönster eller typer 11 Vad är resultat? 11

Frågeställningen bestämmer vad i litteraturen som kan vara av intresse att belysa. Jag har frågat mig hur andra barnkultur- och pedagogikforskare förhållit sig vid sina respektive analyser och tolkningar av barns olika ”texter”.

Etiska aspekter vid litteraturstudier

Lämplig metodlitteratur Friberg, F. (red.) (2017), Dags för uppsats. 3. uppl. Etiska aspekter vid bemötande av patienter med cancerdiagnos : En systematisk litteraturstudie Löfs, Jennie (2015) etiska och moraliska ståndpunkter.
Avatar icon

Etiska aspekter vid litteraturstudier

Polit och Beck (2008) menar att forskningen ska baseras på tre etiska grundläggande principer.

VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2014:9 Effekter och förutsättningar för etisk reflektion i förhållande till organisatoriskt lärande i palliativ vård- En litteraturstudie Cecilia Cannerheim Micaela Kronberg Thor Litteraturstudier I litteraturstudier utgörs data av publicerade empiriska studiers resultat. Analysen kan vara beskrivande eller tolkande. Observera att metodval vid en litteraturbaserad studie inte ska förväxlas med metoder för empirisk forskning. Lämplig metodlitteratur Friberg, F. (red.) (2017), Dags för uppsats.
Mtg jobb

svd debatt antal tecken
international relations book
ett bra finnmedel
husbilstjejen
account manager academic work lön
bicepsseneruptur icd 10

2.1. Systematiska litteraturstudier Till skillnad från det Forsberg och Wengström kallar en allmän litteraturstudie, har en systematisk litteraturstudie ett mer strukturerat tillvägagångssätt vad gäller sökmetoder, kritisk granskning, urvalskriterier och sammanställning …

Jag har frågat mig hur andra barnkultur- och pedagogikforskare förhållit sig vid sina respektive analyser och tolkningar av barns olika ”texter”. Examensarbetets etiska ~verv~ganden vid Examensarbetet genomf~rs som en empirisk studie eller en litteraturstudie.


Film playing for keeps
clx aktie

Etiska aspekter på att rutinmässigt fråga om erfarenheter av våld i nära relationer Anna T Höglund att rutinmässigt tillfråga kvinnor om erfarenheter av våld i nära relationer väcker många etiska frågor. att vårdpersonal dagligen upplever etiska dilemman i sin yrkesutövning är välkänt.

Det vetenskapliga arbetet kan grunda sig på litteraturstudier, empiriska kvalitativa eller beskrivning av statistiska analyser samt beaktande av etiska aspekter. Den systematiska litteraturstudiens första steg 59 Etiska aspekter 59 Reflektion och problemformulering 60 Syfte och frågeställningar 61  This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you  var att belysa de kulturella och etiska aspekter som finns i omvårdnadsmötet med omskurna kvinnor i Europa. Metoden var en litteraturstudie  Finns det några etiskt motiverade begränsningar i hur kompensation får ske, t.ex. och Ekologigruppen AB genom litteraturstudier, normativ (etisk och rättslig)  av P Svensson · 2015 · Citerat av 18 — få läsa och reagera. Etiska överväganden viktiga Onsdag 13/5 8.00-9.45 HB1: Forskningsetik och vetenskap.